Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az ADATKEZELŐ által nyújtott szolgáltatások során megvalósuló adatkezelésekről, valamint azok körülményeiről a Partnerei részére átlátható és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást adjon.

 1. Az adatkezelő és elérhetőségei
  Adatkezelő neve: T&T Quality Engineering Kft. („Adatkezelő”)
  Székhely: 1038 Budapest, Kázmér utca 4.
  Elérhetőség:
  E-mail: ttq@ttq.hu
  Telefonszám: 06-1-237-1330
  Honlap: www.ttq.hu
  Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
  Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 01-09-464309
  Adószám: 12085327-2-41


Az adatvédelmi adminisztrációs munkatárs elérhetősége

Az ADATKEZELŐ a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében adatvédelmi adminisztrációs munkatársat bíz meg, akinek az elérhetősége a következő:
Postacím: 1038 Budapest, Kázmér utca 4.
E-mail cím: ttq@ttq.hu
Személyes adatok védelmével kapcsolatos kérés esetén az ADATKEZELŐ adatvédelmi adminisztrációs munkatárshoz fordulhat.

Az Adatkezelés célja, jogalapja és egyéb körülményei

Az ADATKEZELŐ által végzett adatkezelések a nyújtott szolgáltatások teljesítése, jogszabályi kötelezettségek és adatszolgáltatások teljesítése, valamint bizonyos esetekben az ADATKEZELŐ vagy harmadik személyek jogos érdeke követelmény alapján történik.
Az adatvédelemmel kapcsolatos fontosabb fogalmakat a Tájékoztató utolsó oldalán tüntettük fel.
Amennyiben az Adatkezelés időtartamaként a jelen Tájékoztató az igény érvényesíthetőségének elévülési idejét jelöli meg az Adatkezelés időtartamának végső időpontjaként, ezt úgy kell értelmezni, hogy az elévülést megszakító jogcselekmény a Személyes Adatok időtartamára vonatkozó határidőt – az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig – meghosszabbíthatja.

Adattovábbítás harmadik felek részére

Az ADATKEZELŐ a Személyes adatok tulajdonosa személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott természetes ill. jogi személyekkel közli, amennyiben a személyes adatok ilyen személyekkel való közlése szükséges a szolgáltatásaink nyújtásához, vagy az adott adatkezelési cél eléréséhez.
Az ADATKEZELŐ jogosult a személyazonosító adataira, a kapcsolattartási adataira és egyéb ADATKEZELŐ titok körébe tartozó adataira nézve a kapcsolat kiépítéséhez szükséges adatkezelést végezni az ADATKEZELŐ-vel szerződéses viszonyban álló szervezetekkel.
Az ADATKEZELŐ és az érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások a célhoz kötöttség elvének megfelelően jogosultak egymás Partnereivel való kapcsolatfelvételre a jelen pont második bekezdése szerint megismert adatok felhasználásával.
A Személyes adatok tulajdonosa szóbeli vagy írásos nyilatkozatával jogosult bármikor korlátozni vagy megtiltani az előzőek szerinti adattovábbítást.
Az adatátadás korlátozásról vagy megtiltásáról szóló nyilatkozat megtehető a
ttq@ttq.hu
e-mail címen vagy munkanapokon 8 és 16 óra között hívható
1-237-1330
telefonszámon, illetőleg postai úton is az ADATKEZELŐ postacímére elküldött küldeményben.
Bizonyos esetekben az ADATKEZELŐ jogszabályi előírás alapján köteles adatszolgáltatást teljesíteni hatóságok felé, amely során előfordulhat, hogy a Személyes adatok tulajdonosa személyes adata is továbbításra kerül.

Adatfeldolgozás és kiszervezés

Az ADATKEZELŐ bizonyos szolgáltatások nyújtása vagy tevékenységek végzése során harmadik fél szolgáltatásait veszi igénybe (pl. humánpolitikai szolgáltatások, informatikai szolgáltatások, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása), amely során az ADATKEZELŐ-vel szerződéses jogviszonyban álló partner az ADATKEZELŐ utasításai alapján adatkezelést végez, ezért az ADATKEZELŐ adatfeldolgozójának minősül.
Az adatfeldolgozó a tevékenysége ellátása során bizonyos esetekben a Személyes adatok tulajdonosa személyes adataihoz hozzáférhet és jogosult azokat megismerni.
Az ilyen esetekben az ADATKEZELŐ megfelelő szervezeti és technológiai intézkedéseket tesz az Személyes adatok tulajdonosa személyes adatainak védelme érdekében és ilyen intézkedések alkalmazását követeli meg az adatfeldolgozóitól is a személyes adatainak védelme érdekében.
Az ADATKEZELŐ a tevékenységéhez kapcsolódó olyan tevékenységet, amely során adatkezelés vagy adatfeldolgozás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti.
Az adatfeldolgozás és a kiszervezés keretében történt személyes adatok továbbításáról és az adattovábbítás címzettjeinek köréről a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmaz további információt.
A Személyes adatok tulajdonosa személyes adatainak továbbítása jellemzően az alábbi címzettek részére történik:
a) informatikai rendszertámogatási szolgáltatást nyújtók részére;
b) adattárolási, archiválási, irattárolási és megsemmisítési tevékenységet végző szolgáltatók részére;
c) jogi képviselők, ügyvédek részére;
d) postázási, kézbesítési és iratkezelési szolgáltatást nyújtók részére;
e) ügyfélbizonylatok és tájékoztatók előállító, nyomdai szolgáltatást nyújtók részére
f) fizetési szolgáltatást lebonyolító társaságok részére;
h) követeléskezelők és végrehajtók részére.

A kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adattovábbítás a kiszervezett tevékenységet végző valamint az általa igénybe vett adatfeldolgozó részére nem jelenti az ADATKEZELŐ-i titok sérelmét.

A Személyes adatok tulajdonosa adatvédelemmel kapcsolatos jogai

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Személyes adatok tulajdonosa – a szükséges feltételek fennállása esetén – jogosult:
• a személyes adataihoz hozzáférést kérni;
• a személyes adatai helyesbítését kérni;
• a személyes adatai törlését kérni;
• a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
• adathordozhatóság biztosítását kérni;
• tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve az esetleges profilalkotás ellen történő tiltakozást).
Az ADATKEZELŐ indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül tájékoztatja Személyes adatok tulajdonosát a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 30 (harminc) nappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az ADATKEZELŐ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja.
Ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be az ADATKEZELŐ a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt másként kéri.
Ha az ADATKEZELŐ nem tesz intézkedéseket a benyújtott kérelem nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy hová fordulhat panasszal és milyen egyéb jogorvoslati jog illeti meg.
A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtandó információkat, valamint a kérelem teljesítését az ADATKEZELŐ díjmentesen biztosítja.
Az ADATKEZELŐ méltányos összegű adminisztratív díjat számíthat fel a kérelemben foglaltak teljesítésével kapcsolatban, amennyiben az egyértelműen megalapozatlan vagy – annak ismétlődő jellege miatt – túlzó, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Ismétlődőnek kell tekinteni az azonos tárgyban három (3) hónapon belül benyújtott kérelmeket.

Abban az esetben ha az ADATKEZELŐ-nek megalapozott kétségei vannak a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az ADATKEZELŐ minden Személyes adat tulajdonost tájékoztat a jelen pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel az Személyes adatok tulajdonosa Személyes Adatát közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

A hozzáféréshez való jog

Személyes adatok tulajdonosa kérheti, hogy az ADATKEZELŐ nyújtson információt a Személyes Adatai kezelésére vonatkozóan.
Amennyiben Személyes Adatot kezelünk, úgy az alábbi információkat bocsátjuk a rendelkezésre:
• az Adatkezelés célja(i)
• a kezelt Személyes Adatok kategóriái
• azon Címzettek akik részére a Szemé
lyes Adatot közöltük vagy közölni fogjuk
• a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama
• a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga
• ha a Személyes Adatokat nem Személyes adatok tulajdonosától származott, a Személyes Adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ

Amennyiben a Személyes Adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítanánk, úgy joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.

Kérelmére a rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt Személyes Adatainak másolatát.

A helyesbítéshez való jog

Személyes adatok tulajdonosa kérheti az ADATKEZELŐ-től, hogy a pontatlan Személyes Adatait késedelem nélkül helyesbítsük, vagy az Adatkezelés céljára tekintettel hiányos Személyes Adatait egészítsük ki.

A törléshez való jog

Az alábbi esetekben kérhető a Személyes Adatai törlése:
• a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból amelyre tekintettel eredetileg kezeltük;
• hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén, amennyiben a hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• sikeresen tiltakozik a Személyes Adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az Adatkezelésre
• a Személyes Adatok kezelése jogellenes
• a Személyes Adatokat az ADATKEZELŐ -re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
• a Személyes Adatokat közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában kezelte az ADATKEZELŐ

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Személyes adatok tulajdonosa jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• Személyes adatok tulajdonosa vitatja a Személyes Adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes Adatok pontosságát
• az Adatkezelés jogellenes, és Személyes adatok tulajdonosa ellenzi a Személyes Adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását
• az ADATKEZELŐ -nek már nincs szüksége a Személyes Adatokra Adatkezelés céljából, de a Személyes adatok tulajdonosa igényli azokat igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
• Személyes adatok tulajdonosa sikeresen tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az ADATKEZELŐ jogos érdeke elsőbbséget élvez-e az Személyes adatok tulajdonosa jogos érdekeivel szemben.
• Sikeres tiltakozás esetén, a korlátozással érintett Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az Személyes adatok tulajdonosa hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeljük.
• Amennyiben a Személyes Adat kezelése korlátozás alá esik, az Adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az alábbi esetekben Személyes adatok tulajdonosa jogosult arra, hogy a Személyes adatok tulajdonosára vonatkozó, Személyes adatok tulajdonosa által rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a Személyes Adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk
• az Adatkezelés a Személyes adatok tulajdonosa hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Személyes adatok tulajdonosa az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a Személyes adatok tulajdonosa kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
• az Adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozáshoz való jog

Személyes adatok tulajdonosa jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű, vagy az ADATKEZELŐ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ebben az esetben a Személyes Adatokat nem kezeljük tovább kivéve, ha az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Személyes adatok tulajdonosa érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a Személyes Adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Személyes adatok tulajdonosa jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a Személyes Adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jog

Személyes adatok tulajdonosa jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Személyes adatok tulajdonosára az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló személyes adatok tulajdonosa és hatálya, amely Személyes adatok tulajdonosára nézve joghatással járna vagy Személyes adatok tulajdonosát hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha az ilyen személyes adatok tulajdonosát
• a Személyes adatok tulajdonosa és az ADATKEZELŐ közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
• meghozatalát az ADATKEZELŐ -re alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Személyes adatok tulajdonosa jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén Személyes adatok tulajdonosa jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adatok védelmével kapcsolatos jogok gyakorlásának módja
A személyes adatok védelmével kapcsolatos jelen tájékoztatóba foglalt jogait az ADATKEZELŐ személyesen vagy meghatalmazott útján, az adatvédelmi adminisztrációs munkatárs részére küldött levélben, munkanapokon 8 és 16 óra között hívható 06-1- 237-1330 számon, vagy a ttq@ttq.hu email címre küldött elektronikus üzenetben gyakorolhatja.

Jogorvoslati lehetőségek

A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása. Amennyiben a Személyes adatok tulajdonosa úgy ítéli meg, hogy a Személyes adatok tulajdonosára vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait – úgy jogosult panaszt benyújtani az ADATKEZELŐ –nél vagy közvetlenül a
felügyeleti hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
telefon: +36 1 391 1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósághoz fordulás

Amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Személyes adatok tulajdonosát a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Személyes adatok tulajdonosa úgy ítéli meg, hogy az Személyes adatok tulajdonosa rá vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.
Jogainak megsértése esetén az ADATKEZELŐ elleni bírósági eljárást ugyancsak a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

Egyéb körülmények

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25-től visszavonásig hatályos.
A Tájékoztatót az ADATKEZELŐ az Érintettek előzetes tájékoztatása nélkül bármikor, egyoldalúan módosíthatja.
A Tájékoztató módosulásáról a www.ttq.hu weboldalon értesítjük Partnereinket.
AZ érintettek az ADATKEZELŐ által végzett szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással és/vagy szerződés (megállapodás) megkötésével (aláírással) fogadja el az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak

A Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentésekkel bírnak:
Adatkezelő: a Tájékoztató 1. pontjában meghatározott szervezet.
Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.
Címzett: az a személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes Adatot az Adatkezelő közli.
Érintett: az Adatkezelő Partnerei és a szolgáltatás nyújtás során az ADATKEZELŐ-vel kapcsolatban álló egyéb személy, amennyiben azok azonosított vagy azonosítható természetes személyek és az adatkezelő rájuk vonatkozóan Személyes Adatnak minősülő bármilyen információt kezel.
Azonosítható természetes személy: aki közvetlen vagy közvetett módon, személyes adatok tulajdonosaként valamely azonosító, például név, születési idő, online azonosító (pl.: IP cím) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
Személyes Adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, továbbá az Érintettre vonatkozó bármely információ, amely alapján az Érintett közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható.
Tájékoztató: a jelen adatkezelési tájékoztató.